Khansenhof

 

khansen@telenet.be

 

Algemene Voorwaarden: Khansenhof, meerheideweg, 59, 2980 Zoersel

 

 1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Khansenhof.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Khansenhof erkend.  Khansenhof garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, let wel, kleuren van foto`s kunnen afwijken van het originele (bv door de kleurinstelling van het computerscherm). Khansenhof aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

 1. Prijzen 

Alle prijzen op de website zijn in euro en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. 

Vraag op voorhand naar de verzendkosten, zie ook 5.

Uiteraard kan afhaling ter plaatse (zie 15.) ook.

 

 1. Bestellen en betalen

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door  Khansenhof. Khansenhof levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling. Je kan betalen via de diverse betaalmogelijkheden. Schrijf je liever over dan kan dit ook. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten, vermeld.  Na betaling ontvang je per e-mail een factuur.  

Betaalmogelijkheden:

In de winkel, cash of payconiq

Bij verzending, door overschrijving.

Geschenkbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld, ze zijn wel overdraagbaar. De geschenkbon wordt niet vergoed na verlies.

 

 1. Levering 

Khansenhof streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 48 uur op werkdagen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan per e-mail of telefonisch bericht. Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is In dit geval nemen wij binnen 48 uur op werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Khansenhof zal in dat geval voor terugbetaling, in principe binnen 2 werkdagen, zorg dragen. Terugbetalingen gebeuren enkel via dezelfde betaalwijze en op hetzelfde rekeningnummer van de houder waar de originele betaling van het order werd betaald.

De bestelde goederen kunnen uiteraard ook 7/7 afgehaald worden in de winkel/atelier, die enkel op afspraak open is: 0032 477 20 25 93 of khansen@telenet.be

Zolang de coronamaatregelen gelden: een beperkt aantal personen wordt in de winkel/atelier toegelaten, mondmaskers zijn verplicht, er is alcoholgel voorzien om de handen te ontsmetten, respecteer de afstand van 1,5m

 

 1. Verzenden

Khansenhof verzendt alle bestellingen via de voordeligste verzendmethode en is niet aansprakelijk voor het zoek raken van bestellingen bij de vervoerder. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. U ontvangt van ons per e mail een track & trace code waarmee u uw pakket kan opvolgen. Khansenhof is tevens niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens.

 

 1. Terugzendingen

Goederen kunnen niet geruild worden.

 

 1. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Khansenhof voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Khansenhof  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

Khansenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Khansenhof.

 

 1. Herroepingsrecht 

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Khansenhof heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk of via email melding te maken bij Khansenhof. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. 

Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Khansenhof er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

 

 1. Gegevensbeheer 

Zie “privacy policy”

 

 1. Garantie

Khansenhof garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 

De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending aan Khansenhof, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via email te melden aan Khansenhof.  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikname na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclamatie en terugzending geheel vervallen. 

Indien klachten van de consument door Khansenhof gegrond worden bevonden, worden ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Khansenhof en het bedrag de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken.

 

 1. Overmacht 

Khansenhof is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Khansenhof alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

Khansenhof behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Khansenhof gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Indien Khansenhof bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Het anuleren van een workshop door een externe lesgever wordt ook als overmacht beschouwd.

Het anuleren van een workshop door Khansenhof als gevolg van ziekte of een familieale aangelegenheid wordt ook als overmacht beschouwd.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud 

Eigendom van alle door Khansenhof aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Khansenhof zolang de consument de vorderingen van Khansenhof uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Khansenhof wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, … .

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Khansenhof en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij Khansenhof er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

 1. Over Khansenhof

Khansenhof

Meerheideweg 59

2980 Zoersel

 

Website/webshop: Khansenhof.be

 

De fysieke winkel is open op afspraak: khansen@telenet.be of 0477 20 25 93

 

Rekeningnummer: BE93 9731 8595 2367

BIC: ARSPBE22

BTW nr.: BE 0686.826. 316

 

De foto’s op onze website zijn eigendom van Khansenhof of Erik Hansen en kunnen niet zonder toestemming gebruikt worden

 

Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Zoersel, augustus 2021